Hvad vil vi?

Klimamål

Grøn Varme Alliance støtter og vil arbejde for at opfylde det nationale mål om 70% CO2 reduktion.

Vi arbejder målrettet efter målet om 70 procents reduktion i udslippet af drivhusgasser i 2030. Historisk har ambitiøse energi- og klimamål været effektive drivere for udviklingen af teknologi og nye løsninger samt en tætintegreret energisektor.

Det vil det nuværende ambitiøse mål også gøre.
Grøn opvarmning af vores boliger og bygninger kan levere op til 44 procent af den nødvendige CO2-reduktion i 2030. Det sker ved at gøre fjernvarme- og elproduktion helt grøn, at udskifte 500.000 boliger med naturgas- og oliefyr til grøn opvarmning, og ved at bidrage til omstilling af industriens energiforbrug, primært procesvarme. Samlet set kan fjernvarmesektoren, ifølge tal fra tænketanken Grøn Energi, bidrage med 12,8 mio. tons CO2-reduktion.

Vækst og beskæftigelse

Grøn Varme Alliance vil fremme tiltag, der skaber job og vækst i Danmark samt understøtter den danske industris konkurrenceevne og eksportmuligheder.

Danmark har i en årrække haft et globalt lederskab indenfor clean tech, udviklingen af nye grønne løsninger og i at udvikle integrerede energisystemer. Her har udviklingen af fjernvarmesektoren spillet en helt central rolle. Det er vores forventning, at en stærk fjernvarmesektor i fremtiden vil have endnu bedre mulighed for at bidrage til vækst og beskæftigelse.

Fjernvarmesektoren har alle muligheder for at stille deres infrastruktur til rådighed for industrien, der vil kunne udvikle, teste og demonstrere fremtidens løsninger til gavn for udviklingen af en fortsat stærk dansk industri, der kan skabe vækst og arbejdspladser på et internationalt marked.

Alene i Danmark vurderer COWI i en rapport, at der ved konvertering fra naturgas til fjernvarme af 110.000 boliger, kan skabes 13.000 nye årsværk og reduceres 420.000 tons CO2 frem mod 2024.

Sektorintegration

Grøn Varme Alliance anbefaler, at der laves en strategi for sektorintegration, hvor varmeinfrastrukturen kan understøtte energieffektive løsninger og CO2-reduktioner i industri, transport og landbrug.

Løsningen på Danmarks klimaudfordringer er ikke, at eksisterende infrastrukturer skal udkonkurrere hinanden. Løsningen er, at Danmark viser vejen med sektorintegration, energieffektive løsninger samt udnyttelse og genanvendelse af overskudsenergi og ressourcer. Grøn Varme Alliance vil derfor understøtte energieffektive løsninger samt initiativer og projekter, der fremmer sektorintegration og udnytter grøn energi til at skabe værdi på tværs af forskellige sektorer.

Fjernvarmens infrastruktur er perfekt arvtager til energi, der alligevel ville have været spildt uanset om det kommer fra industri, energiproduktion eller datacentre. Opsamlingen af den termiske energi til gavn for varmeforbrugerne er derfor central i at få det mest effektive energisystem, hvor spildenergi bliver en ressource.

Energieffektivisering

Grøn Varme Alliance anbefaler, at vi fremmer et samfund uden energispild, og at der investeres massivt i energieffektive løsninger i boliger og industri.

Vi har fortsat et stort og nødvendigt behov for at reducere vores samlede energiforbrug. Ikke alene for at leve op til vores internationale forpligtigelser, men fordi øget energieffektivisering og reduktion i energispildet markant vil reducere Danmarks klimaregning frem mod 2030. Det er samfundsøkonomisk en af de bedste veje at gå for at nå 2030-målet, og giver samtidig nogle af de billigste CO2-reduktioner i industrien. Vi bør derfor gøre op med brug-løs-tankegangen og i stedet iværksætte en fokuseret indsats for at begrænse efterspørgslen og dermed produktionen af energi.

Planlægning

Grøn Varme Alliance anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for Danmarks varmeforsyning, der indeholder rammerne for både national og lokal planlægning.

Danmark står overfor massive investeringer i såvel udbygningen af større VE anlæg, P2X-anlæg, udvikling af CCS / CCU-teknologier, geotermiprojekter mv. Dette kræver tillige store investeringer i den nødvendige nationale infrastruktur, store energilagre og transmissionssystemer. For at undgå fejlinvesteringer kræves en national planlægning, der sikrer nødvendig forsyningssikkerhed samt mål og rammer, der skal indfri den nationale målsætning om et fossiltfrit samfund. Men det kræver også, at kommuner og energiselskaber i fællesskab sikres mulighed for lokal energiplanlægning og lokale prioriteringer, der kan indfri de nationale mål.

Hvem er vi?
Grøn Varme Alliance samler de største aktører i forsyningssektoren, fagbevægelsen og industrien.